Current Committee

  • Mahendra Mehta – President

  • Dr. Ram Singh – President Elect

  • Namita Saran – Vice President

  • Neel Shah – Secretary

  • Anu Pande – Cultural Secretary

  • Bhawna Jain – Treasurer

  • Lipika Mukhopadhyay  – Public Relations

PAST PRESIDENTS
·         Dr. Raj Chanderraj·         Mr. Himanshu Shroff

·         Dr. R. D. Prabhu

·         Mr. Sunder Punjabi

·         Mr. Hira Daulat

·         Mr. John George

·         Dr. Nuthan Parikh

·         Mr. Bharat Patel

·         Mr. Hitesh Chokshi

·         Dr. Jaldeep Daulat

·         Dr. Shailesh Patel

·         Dr. Himansu Shah

·         Mr. Jayesh Mehtha

·         Mr. Yatin Daulat

·         Mrs. Supriya Mirchandani

·        John George

 

LIFE MEMBERS OF FRIENDS OF INDIA
·        Dr. Raj Chanderraj·        Dr. Cyriac Chemplavil

·        Dr. Ranjit Jain

·        Dr. Kusum Desai

·        Dr. R. D. Prabhu

·        Dr. V.A.Ram

·        Dr. Anil Batra

·        Dr. Ram Singh

·        Mahendra Mehta

·        Arun Gupta